Nuestro Gran Equipo

¿Quiénes Somos?

Catnova és una associació sense ànim de lucre que al desembre complirà farà al
desembre 15 quinze anys de que va ser fundada i que des de llavors atén persones en
situació de vulnerabilitat a Barcelona amb especial atenció a dones, persones en atur i
persones majors grans immigrants llatinoamericanes. Col·laborem en la seva inclusió
social i ocupacional, fomentem la interculturalitat i impulsem el creixement personal i
en valors, la reinvenció, l’emapoderament i la, participació social i cultural.
Les nostres accions innovadores tenen com a nord la valoració i cura de les persones.

Misión

Impulsar canvis socials a través d'una inclusió social i ocupacional (laboral i
d’emprenedoria) efectivesa. Potenciar el creixement competencial i el
desenvolupament de les trajectòries professionals a través d'assessories,
acompanyament, formació i borsa d'ocupació de persones vulnerables de a Barcelona.
FinisFinalitats
Capacitació i inclusió ocupacional
Innovació contínua
Impuls, desenvolupament i actualització de les eines digitals
Acolliment, informació i integració de llatinoamericans immigrats
Foment de l'autonomia laboral i de l'esperit emprenedor
Suport al voluntariat per a l'acció social
Impuls i desenvolupament d'activitats artístiques interculturals
Treball en sinergia amb altres entitats
Promoció dels drets humans i cultura de la pau
Priorització de persones en risc d'exclusió social
Atenció especial a dones i a majors més grans de 45 anys
Suport integral als immigrants majors més grans de 65 anys

Fines

 • Capacitación e inclusión ocupacional
 • Innovación continua
 • Impulso, desarrollo y actualización de las herramientas digitales
 • Acogida, información e integración de latinoamericanos inmigrados
 • Fomento de la autonomía laboral y del espíritu emprendedor
 • Apoyo al voluntariado para la acción social
 • Impulso y desarrollo de actividades artísticas interculturales
 • Trabajo en sinergia con otras entidades
 • Promoción derechos humanos y cultura de la paz
 • Priorización de personas en riesgo de exclusión social
 • Atención especial a mujeres y mayores de 45 años
 • Apoyo integral a los inmigrantes mayores de 65 años

Valores

Els projectes, serveis i el funcionament intern de Catnova tenen com a eixos
transversals aquests valors:
Innovació
Empatia
Respecte
Solidaritat
Autenticitat
Responsabilitat
Professionalisme
Interculturalitat

¿Qué hacemos?

Catnova, sempre treballant en xarxa al costat d'altres entitats públiques i privades,
sent fidels als seus valors, ha centrat els seus programes a reforçar les competències
dels col·lectius més vulnerables que necessiten suport per a reinventar-se i sobreviure,
com a les dones i joves sense ocupació, refugiats i immigrats (de 79 setanta-nou
països diferents) i persones majors més grans de 65 anys migrades, entre d’altres.
Col·laborem amb en la seva inclusió social/ocupacional amb un acompanyament
personalitzat, i també promovem la participació activa de voluntaris per amb l’objectiu
de a contribuir amb a un canvi en la consciència social i per tal que la societat sigui
cada vegada més inclusiva i solidària. A la fifinals de l'any 2019 vam ser admesos en
eal Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, des d'on participem activament a per
millorar cada vegada més les polítiques relatives a la immigració amb el propòsit de
col·laborar amb una societat cada vegada més diversa, solidària i sostenible.

Catnova en conexión con los ODS

Al setembre de 2015, 193 països van aprovar els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) en l'Assemblea General de Nacions Unides. Són 17 disset objectius
que conformen l'anomenada Agenda 2030, una agenda universal ambiciosa que situa
els drets humans de totes les persones en eal centre, sense deixar a ningú enrere. Els
projectes de Catnova contemplen particularment la consecució de deu d'aquests
objectius, sempre amb l'esperança de fer d'aquesta una societat cada vegada més
justa, inclusiva i solidària.
Amb el nostre projecte d'iInclusió sociolaboral i d'emprenedoria enfocada en dones,
igualtat de gènere ODS5, que representen més del 60 % de les persones beneficiàries
a les quals s’li ofereix aquest projecte, i amb una participació plena i efectiva en
igualtat de condicions i per a persones migrades,, ajudem a la reducció de desigualtats
ODS10, amb el propòsit de posar fi a la pobresa ODS1, promovent l'autosuficiència
econòmica d'un col·lectiu vulnerable que, i gràcies a una educació de qualitat ODS4,
que els recapaciti per, aconseguiran tenir un treballuna feina decent i un creixement
econòmic ODS8 en el menor temps més curt possible. A través de projectes
d'innovació ODS9, oferim activitats formatives de voluntariat i de gent gran que ajuden
al feta fer que les persones se sentin útils i valorades, la qual cosa incideix directament
sobre la seva sSalut i bBenestar ODS3.
Les nostres aAliances per a aconseguir els objectius ODS17 amb entitats públiques i
privades van dirigides a participar activament en l'acció social de Barcelona impulsant

sempre la pPau, la justícia i institucions sòlides ODS16 que a la llarga repercuteixien
en el desenvolupament de ciutats i comunitats sostenibles ODS11.
Resumint, en total, treballem 10 deu dels 17 disset Objectius de Desenvolupament
Sostenible d'aquesta Aagenda 2030 uUniversal.

Carrer de Muntaner, 48, 2n -2a, Barcelona
(+34) 936 817 710 – (+34) 616 773 329
catnova@catnova.cat
Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin
Amb la col·laboració d'Enllaços