Aviso Legal

Catalá

Vigència de la información

L’ASSOCIACIÓ CATNOVA, és una entitat inscrita a la Direcció General de Drets i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’Inscripció número 35855. El seu domicili és al c/Provença 385, 1r. 1a. Barcelona 08025 CIF G64427065 correu electrònic catnova@catnova.cat

L’accés a la pàgina web de ASSOCIACIÓ CATNOVA i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

ASSOCIACIÓ CATNOVA es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, les condicions d’ús. Per això, l’Usuari haurà de comprovar si s’han produït canvis sempre que accedeixi a la pàgina web. Cada vegada que utilitzi la web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posen a la disposició de l’usuari en aquesta Web són obligatoris. La no comunicació d’aquestes dades podria derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la Pàgina Web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat de ASSOCIACIÓ CATNOVA o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals.

L’Usuari podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, es prohibeix a l’Usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquesta Pàgina Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

Propietat industrial

Les marques i logotips presents en aquesta Pàgina Web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Igualment, els logos que identifiquen a ASSOCIACIÓ CATNOVA són propietat de la mateixa.

Suara.coop un domini registrat per ASSOCIACIÓ CATNOVA. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els de el titular, de manera que puguin causar confusió entre els nostres clients o descrèdit a l’empresa.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal de la Pàgina al disc dur de l’ordinador de l’Usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del titular d’aquests.

Política de confidencialitat i protecció de dades

ASSOCIACIÓ CATNOVA es pren de debò la privacitat de les dades dels Usuaris i, per això, aplica una Política de Privadesa basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea. Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de privacitat.

Ofertes de feina

L’Usuari pot accedir a les Ofertes d’ocupació i els cursos de ASSOCIACIÓ CATNOVA a través de l’apartat “Borsa de Treball” Per a això serà necessari que empleni el formulari amb la finalitat d’introduir les seves dades de contacte.

El tractament de les dades facilitades es regirà per l’establert en la “Política de Privacitat” que s’indica a l’apartat anterior. Qualsevol documentació o informació que excedeixi de la necessària per a la valoració del perfil professional serà eliminada.

Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per ASSOCIACIÓ CATNOVA, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

ASSOCIACIÓ CATNOVA refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, ASSOCIACIÓ CATNOVA, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

ASSOCIACIÓ CATNOVA, tampoc pot garantir la continuïtat del funcionament de la Pàgina Web, així com que es trobi a tot moment operativa i disponible.

En cap circumstància, ASSOCIACIÓ CATNOVA es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la Pàgina.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal queda subjecte a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la pàgina web, així com qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment, l’Usuari i acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

AVISO LEGAL

CASTELLANO

Vigencia de la información

La ASSOCIACIÓ CATNOVA, es una entidad inscrita en la Dirección General de Derechos y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña con el número de Inscripción número 35855. Su domicilio está en la c/Provença 385, 1r. 1a. Barcelona 08025 CIF G64427065 correo electrónico catnova@catnova.cat

El acceso a la página web de ASSOCIACIÓ CATNOVA y asimismo la información relativa a cualquiera de los productos y/o servicios que ésta contiene comporta la aceptación de las condiciones contempladas en el presente aviso legal. De la misma forma, la información contenida en estas páginas es la vigente en la actualidad después de la última actualización realizada. No obstante, la información relativa a productos y/o servicios ofrecidos en esta página web es exclusivamente orientativa y en modo alguno vinculante.

ASOCIACIÓ CATNOVA se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso alguno, las condiciones de uso. Por eso, el Usuario deberá comprobar si se han producido cambios siempre que acceda a la página web. Cada vez que utilice la web regirán las condiciones de uso de acuerdo a las modificaciones introducidas en cada momento.

Todos los campos de los formularios de recogida de datos que se ponen a disposición del usuario en esta Web son obligatorios. La no comunicación de estos datos podría derivarse en la imposibilidad de atender su petición.

Propiedad intelectual

Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa, que forman parte de la Página Web, es decir, información, artículos, datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño e imagen de la página web (apariencia externa o look and feel), archivos de vídeo, archivos de audio, bases de datos y aplicaciones informáticas, son propiedad de ASSOCIACIÓ CATNOVA o está explotado bajo licencia de terceros titulares de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de dichos contenidos. Éstos están protegidos por las leyes de propiedad intelectual internacionales y nacionales.

El Usuario podrá crear una copia privada de los contenidos única y exclusivamente para su utilización personal. Todo uso o explotación diferentes precisarán de una autorización previa y por escrito del titular de los derechos de explotación. En concreto, se prohíbe al Usuario reproducir, distribuir, comunicar públicamente (incluido el derecho de puesta a disposición), fijar, transformar, coleccionar y, de cualquier otra forma, explotar los contenidos aparecidos en la página web sin el autorización previa y por escrito del titular de los derechos de explotación.

En ningún caso el acceso a esta página web implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión, total ni parcial, de los derechos otorgados por la legislación española e internacional sobre propiedad intelectual.

Ofertas de trabajo

El Usuario puede acceder a las Ofertas de Empleo y los cursos de ASOCIACIÓN CATNOVA a través del apartado “Bolsa de Trabajo” Para ello será necesario que rellene el formulario con el fin de introducir sus datos de contacto.

El tratamiento de los datos facilitados se regirá por lo establecido en la “Política de Privacidad” que se indica en el apartado anterior. Cualquier documentación o información que exceda de la necesaria para la valoración del perfil profesional será eliminada.

Responsabilidades

La información contenida en esta página web es la vigente en la fecha de su última actualización y no representa ninguna obligación contractual por ASSOCIACIÓ CATNOVA, sino que se expone con finalidad informativa y no constituye una oferta de compra o venta de ningún tipo de producto o servicio.

ASOCIACIÓ CATNOVA rechaza cualquier responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos de sus páginas web y se reserva el derecho a actualizarlos, eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso, de forma temporal o definitiva sin necesidad de previo aviso. Tampoco se hace responsable sobre cualquier información no elaborada directamente por la organización y rechaza, de forma especial, cualquier responsabilidad sobre la información contenida en las páginas web a las que se tiene acceso mediante enlaces (links).

Asimismo, ASOCIACIÓ CATNOVA, no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir por el uso de ordenadores infectados con virus informáticos, ni de las consecuencias derivadas del mal funcionamiento del navegador (browser) o por el uso de versiones no actualizadas.

ASOCIACIÓN CATNOVA, tampoco puede garantizar la continuidad del funcionamiento de la Página Web, así como que se encuentre en todo momento operativa y disponible.

En ninguna circunstancia, ASSOCIACIÓ CATNOVA se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos, incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados de la navegación por Internet, necesaria para la visita y utilización de la Página.

Legislación y jurisdicción aplicable

El presente Aviso Legal queda sujeto al ordenamiento jurídico español. Para la resolución de cualquier conflicto o controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la página web, así como cualquier cuestión que pudiera suscitarse sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento, el Usuario y acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, ​​con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que pudiera corresponderles.

Descubre nuevas oportunidades para participar en la sociedad activamente y asegura tu éxito!
En Catnova comienza tu camino hacia la inclusión social y laboral.
¡Inscríbete ahora!
En Catnova comienza tu camino
hacia la inclusión social y laboral.
Descubre nuevas oportunidades
para participar en la sociedad activamente y asegura tu éxito!
¡Inscríbete ahora!